Базові терміни проектного менеджменту

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Проект документ, яким визначаються цілі та завдання, напрями діяльності та спільні дії учасників проекту (донорів, виконавців, бенефіціаріїв, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги протягом установлених термінів (Проект Закону України «Про міжнародну технічну допомогу» 2007 р.).

Проектна пропозиція (project proposal) – документ, який містить аналіз проблеми, мету, завдання, перелік видів діяльності, стислу інформацію про потенційного реципієнта, очікувану вартість проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, строк його реалізації, очікувані результати та вплив на розвиток відповідної галузі або регіону (Проект Закону України «Про міжнародну технічну допомогу» 2007 р.)

Проектна заявка (project application) – документ, виконаний згідно вимог донора, містить проектну пропозицію та бюджет проекту.

Бюджет проекту – 1) форма (план) утворення та використання ресурсів, в основному фінансових, які необхідні для забезпечення реалізації цілей та завдань проекту протягом його тривалості; 2) визначений на період тривалості проекту розпис доходів, затверджений в усталеному порядку грантодавцем (як правило, бюджет проекту є частиною проектної заявки (аплікаційної форми), а відтак і угоди між грантодавцем та грантоотримувачем); 3) план доходів та видатків проекту на період його реалізації.

Конкурс проектів відкрите (публічне) запрошення СКО, адресоване чітко визначеним категоріям заявників, пропонувати свої заходи в межах конкретної програми ЄC.

Контракт угода між двома i більше фізичними або юридичними особами з конкретними умовами i зобов’язаннями надати послуги i/або товари в обмін на фінансову винагороду.

Контрактант організація/ установа, яка, підписуючи контракт щодо надання послуг, робіт або товарів, із CKO або з вигодонабувачем гранту, бере на себе повну юридичну i фінансову відповідальність за цим контрактом.

Моніторинг регулярний збір i аналіз інформації про проект (зазвичай, фінансової, технічної та інституційної), для перевірки поступу i відповідності визначеним на початку цілям, бюджету i плану роботи.

Настанови для заявників документ, який роз’яснює мету конкурсу проектів на грант, встановлює правила його проведення, зокрема визначає, хто може виступати заявником, види діяльності i видатки, які можуть бути профінансовані, а також критерії оцінювання (вибір рішення). У ньому також міститься практична інформація: як заповнювати анкету-заявку, які документи слід додати i які правила i процедури слід застосовувати.

Партнер (у проекті) учасник проекту, відповідальний за впровадження частини проектних заходів відповідно до плану діяльності i партнерської угоди, підписаної з вигодонабувачем (головним партнером) гранту.

Співфінансування участь у фінансуванні проекту двох або більше сторін.